Historical
Historical

Archeological-Historical

කොට්ඨස්ස මුත්තා. නුවර පළාතේ සිට පැමිණි රටේ මහත්තයා මුළින්ම ටැම්පිටිය කොස්ගොල්ල ප්‍රදේශයේ පදිංචි වී ඇත්තේ 1818 වර්ෂයේ දී පමණ බව අනුමාන කරයි. ඔහු ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුව …